Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Νέων

Ιούλιος 7, 2011
ΕΣΠΑ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της Εταιρίας.Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυση της, έτη λειτουργίας της εταιρίας. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 500.000 € για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Στα επενδυτικά σχέδια που γίνεται χρήση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής το ποσό της ενίχυσης ανέρχεται μέχρι το ποσό του 1.000.000 €. Οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για την υπαγωγή τους στον ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Νέων οι επενδυτικοί φορείς πρέπει: Να προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου το οποίο θα προτείνουν προς αξιολόγηση και ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης Νοι επιχειρήσεις να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή να μην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσης τους, Να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης, Να μην έχουν ως μετόχους ή εταίρους με ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν: Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ΤΤην αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της, Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, και Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 17297/19-4-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β720-4-2011). Για τον υπολογισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συντάκτης Βαγγέλης Παναγιωτόπουλος LINK http://www.digiconsult.gr/ http://www.digiconsult.gr/author/panagiotopoulos/





Επιδοτήσεις