ΕΣΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Φεβρουάριος 17, 2012
espa feb 2012

Η Δράση αφορά τη χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τομείς Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Τράπεζα Πειραιώς. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά ανέρχονται σε 150εκατ €, εκ των οποίων 50εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 100εκατ € από την Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό να συνεργαστεί με τις Τράπεζες που προέκυψαν από δημόσιο διαγωνισμό για την από κοινού χορήγηση ανακυκλούμενων δανείων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και οι επιλεγμένες Τράπεζες συνεπενδύουν και συγχρηματοδοτούν την ίδρυση και την ανάπτυξη κυρίως μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και μειώνοντας το συνολικό κόστος δανεισμού.

Η Δράση: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά έχει ως σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250 εργαζόμενους.

Συνοπτικοί όροι δανεισμού:

Ύψος δανείου: από 50.000€ έως 500.000€

Διάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,53%

Εισφορά του Ν.128/75: 0,60% Διαχειριστικό κόστος: 150€

Για τους ακριβείς όρους του δανείου και τους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αφορά η Δράση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν λεπτομερώς από την Τράπεζα Πειραιώς και το ΕΤΕΑΝ Α.Ε..

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό σύσταση) με κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250 εργαζόμενους

Περίοδος υποβολής

από 30/12/2011 (Έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού)

Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στην Τράπεζα Πειραιώς ως εξής:

•Τηλεφωνικό κέντρο 210 3335000 & 210 3288888

•Στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς

Επικοινωνία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

www.etean.com.gr

Διεύθυνση

Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα

Τηλ

210 7450400

Φαξ

210 7450500

Δίκτυο Καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς

210 3335000 & 210 3288888

Επιδοτήσεις