ΕΣΠΑ 2014 2020

Ιανουάριος 9, 2014
ESPA 2014

Ο Νόμος αποσκοπεί στη στήριξη επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, υφιστάμενων ή νέων, με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

Φορολογική απαλλαγή Επιχορήγηση Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ ΤΕΠΙΧ

Απαλλαγή από 2 έως 15 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικούσχεδίου.

Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις (η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)

Συγκεκριμένες κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων δύναται να συνδυαστούν και Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ ΤΕΠΙΧ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για το ποσό που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΤΕΜΠΜΕΑ Ε

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο

Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια τουΧάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων .

Αναλυτικά τo πρόγραμμα :

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Περιλαμβάνει δράσεις που θα χρηματοδοτούν την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την έρευνα και τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την ενέργεια και την απασχόληση με παρεμβάσεις που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, παραδείγματα είναι η ενίσχυση του τουρισμού, του αγροδιατροφικού τομέα, των logistics, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, του τομέα της Υγείας, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, των υλικών, των δημιουργικών βιομηχανιών και του πολιτισμού.

Πηγή

ESPA - Planning - PPress

Επιδοτήσεις