Επιδότηση έως 80% Σε Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας

Οκτώβριος 5, 2016
anakenish

Επιδότηση έως 80% Σε Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας συμπεριλαμβάνεται και ο κλάδος της εστίασης,ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή,που ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην Δυτική Ελλάδα.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές

Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) – Μικροηλεκτρονική και Προηγμένα Υλικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας με τους εξής τρόπους: ι) μέσω συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα ή ιι) από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις: οποιασδήποτε δραστηριότητας συμπεριλαμβάνεται και ο κλάδος της εστίασης,ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή,που ασκεί οικονομική δραστηριότητα&Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας

Περίοδος υποβολής έως 31/10/2016 (ώρα 16:00)

Ποσοστό επιδοτήσεις έως 80%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

*Internet of Things (καταναλωτικών αλλά και παραγωγικών εφαρμογών)

*Ενσωματωμένα Συστήματα – Υλικό/Λογισμικό

*Εφαρμογές SMART CITY/REGION

*Έξυπνες Ενεργειακές εφαρμογές

*‘Εξυπνες περιβαλλοντικές εφαρμογές

Προηγμένα Υλικά για:

*Υλικά κατασκευών («Συμβατικά» και «μη Συμβατικά»)

*Υλικά για Αισθητήρες

*Ενεργειακές εφαρμογές

*Λειτουργικά υλικά (π.χ. Τεχνικά υφάσματα κλπ)

*Νανοτεχνολογία

*Περιβάλλον – υγεία – τρόφιμα

*Πιστοποιήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

*Δαπάνες προσωπικού

*Δαπάνες τρίτων

*Γενικά έξοδα

*Δαπάνες Ορκωτών Λογιστών

Επιδοτήσεις